Om Örebro Teater

Örebro Teater – hela länets teater! Örebro Teater ska vara en självklar del av det lokala och nationella kulturlivet. Alla som bor i länet ska känna till teaterns verksamhet och uppleva teatern angelägen lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Uppdraget formuleras i bolagsordning, ägardirektiv och Region Örebro läns kulturplan och handlar om att erbjuda scenkonstföreställningar i Örebro kommun och i Örebro län, egenproducerade och i samarbete. Örebro Teater erbjuder även länets medborgare gästspel från andra teatrar, musikakter och många andra konstuttryck som berikar regionens kulturliv. Riksteatern Crea spelar återkommande sina föreställningar på svenskt teckenspråk på Lilla scen, Nya China.

Örebro Teater är ett konstnärligt nav inom länet för såväl professionella teateraktörer och amatörteater som för skolan i dess olika former.

Vår vision
Örebro Teater ska vara länets konstnärliga röst, nationellt och internationellt.

Vår mission
Att erbjuda barn, unga och vuxna i länet professionell och angelägen scenkonst av hög kvalitet och med konstnärlig höjd som står sig i nationell och internationell konkurrens.

Föreställningarna spelas på Stora scenen Örebro Teater, Lilla scenen Nya China, Caféscenen och Studion.  Teatern turnerar även återkommande. Teatern har en dekorverkstad under Hjalmar Bergmanteatern och ateljéer på Örebro Teater. 

Region Örebro län ingår sedan 2011 i kultursamverkansmodellen som innebär ett regionalt ansvar för hur de nationella kulturpolitiska målen (att kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund, att alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet och att kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling) uppnås. Region Örebro län fördelar såväl regionala som statliga medel till regionala och lokala kulturverksamheter. Inriktningen på de regionala prioriteringarna beskrivs i den regionala kulturplanen. 

ÅRSREDOVISNINGAR

VERKSAMHETSPLAN